มูลนิธิที่แทนบุญ
เป็นพันธมิตรและให้การสนับสนุน


มูลนิธิเพื่อเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

 • มูลนิธิกระจกเงา

  มูลนิธิที่มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในหลายๆด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากสังคม

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

  มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นบ้านหลังใหม่ให้เด็กไร้บ้าน พร้อมมอบความรักและโอกาสทางการศึกษาให้เด็กเหล่านั้น

 • มูลนิธิสันติสุข

  มูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กยากจนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวที่มีรายได้น้อยในด้านการศึกษา การเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านต่างๆ

 • มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

  มูลนิธิมีส่วนช่วยเหลือเด็กที่ขาดความดูแล โดยเปรียบเสมือนครอบครัวทดแทนถาวรที่คอยเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อให้เด็กได้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เด็กสู่วัยผู้ใหญ่

 • มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นมูลนิธิที่สนับสนุนช่วยเหลือ ดูแล แก่ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหา ให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งยังจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก


มูลนิธิเพื่อการแพทย์

 • มูลนิธิรามาธิบดี

  มูลนิธิที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนและนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้น

 • มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

  มูลินิธิโรคมะเร็งนี้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ยากไร้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับศึกษาและวิจัยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราช

 • มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

  เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ขาดเเคลนทุนทรัพย์ เเละส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของโรงพยาบาลราชวิถีในด้านการบริการผู้ป่วย ตลอดจนการส่งเสริมงานด้านการศึกษาวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการในด้านการรักษาผู้ป่วย

 • มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

  มูลนิธิที่ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการบริการผู้ป่วย โดยส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพจิต

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

  พัฒนาในด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนด้านการค้นคว้า วิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคน


มูลนิธิเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 • มูลนิธิชัยพัฒนา

  มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นมูลนิธิที่ตั้งมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

 • มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

  มูลนิธิที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมและให้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า

 • มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

  มูลนิธิที่ช่วยเหลือสุนัข แมวจรจัดที่ป่วยและพิการ โดยช่วยเหลือในด้าน ที่อยู่อาศัย การรักษา เป็นต้น โดยมีเป้าหมายหลักคือแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดที่มีอยู่ในประเทศไทยให้หมดไป

 • มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

  มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเป็นมูลนิธิที่มีจุดประสงค์หลักในการอนุรักษ์ ช่วยเหลือสัตว์ป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม